Code thêm email mới vào tài khoản Facebook không checkpoint

 


Code thêm email mới vào tài khoản facebook 100% không bị checkpoint

Các bước thực hiện:

Bước 1: Truy cập vào ➡️ https://www.facebook.com/settings/?tab=account
Bước 2: Bấm chuột phải vào màn hình ➡️ chọn Kiểm tra
Bước 3: Cửa sổ Devtools được bật lên ➡️ chọn tab Console
Bước 4: Copy toàn bộ code dưới đây:
var spinR = require(["SiteData"]).__spin_r;
var spinB = require(["SiteData"]).__spin_b;
var spinT = require(["SiteData"]).__spin_t;
var jazoest = require(["SprinkleConfig"]).jazoest;
var fbdtsg = require(["DTSGInitData"]).token;
var userId = require(["CurrentUserInitialData"]).USER_ID;
var hsi = require(["SiteData"]).hsi;
var email = "mail";
var url = "https://www.facebook.com/add_contactpoint/dialog/submit/";
var data = "jazoest=22134&fb_dtsg=" + fbdtsg + "&next=&contactpoint=" + email + "&__user=" + userId + "&__a=1&__dyn=&__req=1&__be=1&__pc=PHASED%3ADEFAULT&dpr=1&__rev=&__s=&__hsi=" + hsi + "&__spin_r=" + spinR + "&__spin_b=" + spinB + "&__spin_t=" + spinT;
fetch(url, {
method: 'POST',
body: data,
headers: {
'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
}
}).then(e => e.text()).then(e => {})

Bước 5: Ấn nút ENTER ,sau đó ấn gửi lại mã xác nhận và vào mail lấy mã nhập vào là xong!

Chú ý: Thay "mail" thành địa chỉ email cần thêm

Nguồn : Voletinhson