Unlock FAQ 035

UNLOCK FAQ 035 FACEBOOK

Chú ý: Chỉ áp dụng cho FAQ 035

Hướng dẫn:

Truy cập Link contact: https://www.facebook.com/help/contact/292558237463098
  • Điền Họ tên theo CCCD
  • Điền email liên kết với tài khoản bị khoá
  • Chọn ngày sinh theo CCCD
  • Upload "Căn cước công dân" mặt trước, chụp rõ nét, không khuyết góc !
*Sau 24 - 48 tiếng Facebook sẽ rep về email.